Ординации по општа медицина

laor-opshta-medicina
 • Медицински преглед во општа амбуланта или во домашни услови, која опфаќа анамнеза, општ и локален статус, оценка на здравствена состојба и оценка на медицински проблем
 • Дијагностика, лечење, водење на болести и состојби и медицинска рехабилитација
 • Унапредување на здравјето, превенција и профилакса
 • Подготвување на документација за упатување на инвалидска пензија
 • Издавање на упати, рецепти и друга медицинска документација од доменот на примарна здравствена заштита, со кус опис на болеста, работна документација и пропратна документација
 • Апликација на кутана, субкутана, интрамускулна и венска инекција
 • Поставување на венска линија
 • Интравенозна инфузија
 • Употреба и интерпретација на уринарни стикови и на брзи тестови за бременост
 • Стандардно ЕКГ
 • Предна носна тампонада, спречување на крварење
 • Отстранување на страно тело од слушен канал
 • Испирање на надворешен слушен канал и отстранување на церумент
 • Отоскопија: оценка на инфекција на надворешен слушен канал и промени на мембрана тимпани
 • Обработка на рана и припрема за упатување, во колку е потребно
 • Преврска и механичка хемостаза
 • Отстранување на страно тело од поткожно ткиво
 • Поставување на привремена имобилизација и шанцова крагња
 • Инцизија на мали мекоткивни инфекции
 • Употреба на Пикфлоуметар за проценка на респираторна функција
 • Небуларизација, употреба на различни инхалатори, интерпретација на реверзибилен тест
 • Ректален преглед
 • Мануелен преглед на дојка